• plastic injection
  • plastic injection

Plastic Injection code 500

Plastic Injection Machine

Attributes:
وضعیت: Condition:
Bought
Introduction

DEMAG 40, 30 ton plastic injection machines - 30 ton injection plate = 45*45 and 40 ton injection plate = 60*60 - the number of 30 ton machines = 2 and 40 ton machine is 1.

Specification:
در این قسمت می توانید مشخصات سیستم مربوطه را مشاهده نمائید.
In this section, you can see the specifications of the relevant system.
نمای کلی
مدل:
demag
مبدا ورود دستگاه:
swiss
وضعیت:
bought